logo
Prevádzková doba:
Pondelok ÷ Piatok
700 ÷ 1600

Objednávky a informácie:

+421 905 620 993
+421 905 838 979

Vedecko-technická spolupráca

Firma Watting, s.r.o. predstavuje praktické skúsenosti pri aplikovaní a prevádzkovaní technológie hydroabrazívneho delenia a tvarového rezania rôznych druhov materiálov. Kolektív pracovníkov Watting, s.r.o. pôsobí hlavne v tejto oblasti pri vedení a realizácii experimentálnych skúšok, tvorbe diplomových prác a vykonávaní ich posudkov. Pre doktorandské dizertačné práce vykonávame rozsiahle experimentálne skúšky, merania a vypracovania oponentských posudkov.

Watting, s.r.o. spolupracuje s:

  • TU v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
V nadväznosti na zachovanú kontinuitu firma Watting, s.r.o. ponúka poznatky a výsledky vlastného výskumu pre užívateľov technológie vodného lúča. Naďalej sa firma venuje:
  • Výskumu vplyvu parametrov na povrch hrany vytvorenej hydroabrazívnou eróziou pri zmene prietoku;
  • Výskumu vplyvu tlaku a hmotnostného toku abrazíva pri hydroabrazívnej erózii;
  • Výskumu ekonomických aspektov pri rozdelení hydroabrazívneho lúča pre zvýšenie konkurencieschopnosti;
  • Optimalizácii technologického modelu pre WJM.

Garant pre vedeckú spoluprácu: Ing. Štefan Plančár
- email: plancar@watting.sk