logo
Prevádzková doba:
Pondelok ÷ Piatok
700 ÷ 1600

Objednávky a informácie:

+421 905 620 993
+421 905 838 979

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Watting, s. r. o.


Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) sú platné pre všetky dodávky tovaru, služieb, prác alebo iných plnení (ďalej len „Tovar“), dodávaných spoločnosťou Watting, s.r.o., so sídlom Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 44389507, DIČ: 2022684367, IČ DPH: SK2022684367, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo 20637/P (ďalej len „Predávajúci“) a sú súčasťou všetkých objednávok, rámcových kúpnych zmlúv, kúpnych zmlúv, zmlúv o dielo a iných obchodných zmlúv (ďalej len „Zmluva“), uzatváraných Predávajúcim s odberateľom Tovaru (ďalej len „Kupujúci“).

Tieto Podmienky platia v plnom rozsahu pre vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ak si Predávajúci a Kupujúci nedohodnú v písomnej zmluve iné podmienky. Odchýlky od týchto Podmienok sú platné a účinné iba vtedy, ak sú písomne potvrdené Predávajúcim.

Tieto Podmienky sa stávajú záväznými pre Kupujúceho, potvrdením Cenovej ponuky Predávajúceho, alebo objednaním tovaru Kupujúcim u Predávajúceho alebo ak sa dodanie Tovaru uskutoční bez predchádzajúceho objednania Tovaru kupujúcim, tak dodaním Tovaru.

Všeobecné obchodné podmienky Kupujúceho ako aj akékoľvek podmienky nákupu Kupujúceho sú vylúčené, ak sa písomne nedohodne inak.

 1. DEFINÍCIA POJMOV
  • 1.1 Predávajúci – je právnická osoba Watting, s. r. o. ,
   so sídlom: Budovateľská 38, 080 01 Prešov
   IČO: 44389507, DIČ: 2022684367, IČ DPH: SK2022684367,
   zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo 20637/P
  • 1.2 Kupujúci – je fyzická, SZČO, alebo právnická osoba, ktorá je odberateľom Tovaru.
  • 1.3 SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba.
  • 1.4 Zmluva – písomná, ústna, elektronická (e-mail) alebo telefonická dohoda o dodaní Tovaru medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
  • 1.5 Objednávka – písomný, osobný alebo telefonický dopyt Kupujúceho na dodávku Tovaru
  • 1.6 Miesto dodania – dohodnuté miesto prevzatia Tovaru Kupujúcim od Predávajúceho, spravidla je to miesto sídla Predávajúceho, ak nie je predbežne dohodnuté inak.
  • 1.7 Termín (lehota) dodania tovaru – dohodnutý dátum (medzi Predávajúcim a Kupujúcim) prevzatia Tovaru Kupujúcim od Predávajúceho. Lehota začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po potvrdení objednávky, a príp. dodaní polotovaru (materiálu).
  • 1.8 Cenová ponuka – predbežný cenový prepočet Predávajúceho Kupujúcemu, na vyžiadanie Kupujúceho, zhotovenia a príp. dodania Tovaru spolu so stanovením ostatných podmienok ako je napr. termín dodania, počet kusov, dodávateľ polotovaru, kvalita reznej plochy, presnosť predpísaných rozmerov, atď. ...
  • 1.9 Dodací list – dokument Predávajúceho obsahujúci súpis dodávaných komponentov, dielcov, zvyšných materiálov a polotovarov Kupujúcemu.
  • 1.10 Merací protokol výstupnej kontroly (ďalej len „Protokol“) – dokument, resp. správa z merania Predávajúceho dodávaných komponentov, dielcov, súčiastok, a pod. pre Kupujúceho s nameranými skutočnými hodnotami v porovnaní s predpísanými hodnotami vo výkresovej dokumentácii.
 2. OBJEDNÁVKA TOVARU
  • 2.1 Objednávka tovaru musí obsahovať tieto minimálne údaje:
   1. názov Tovaru, príp. číslo výkresu, počet kusov, špecifikácia polotovaru, resp. materiálu, z ktorého má byť uvedený Tovar vyrobený,
   2. cenu Tovaru,
   3. lehotu (termín) dodania Tovaru,
   4. obchodné meno Predávajúceho,
   5. obchodné meno Kupujúceho, fakturačnú adresu, IČO, DIČ (ak je Kupujúci právnická osoba alebo SZČO), IČ DPH, meno a priezvisko osoby objednávajúcej v mene Kupujúceho, telefonický a e-mailový kontakt tejto osoby.
   6. Meno a priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt, príp. e-mail fyzickej osoby, ak Kupujúci je fyzická osoba, nepodnikateľ. V prípade
   7. požadovanú kvalitu drsnosti obrobeného povrchu a toleranciu rozmerov podľa STN-ISO 2768-1 a STN-ISO 2768-2 Všeobecné tolerancie
   8. v prípade, že miestom dodania nie je miesto sídla Predávajúceho, tak aj miesto dodania, spôsob dopravy a údaj o tom, na náklady ktorej zmluvnej strany sa má uskutočniť dodanie do miesta dodania
   9. v prípade, že Cenová ponuka predávajúceho obsahuje najmenej údaje podľa písmena a) až f) a ustanovenie o platnosti týchto Podmienok, je považovaná za návrh uzatvorenia Zmluvy.
  • 2.2 Objednávka Kupujúceho sa považuje za prijatú potvrdením Predávajúcim.
 3. CENY
  • 3.1 Ak nie je dohodnuté inak, je výška ceny stanovená ako cena s prevzatím Tovaru Kupujúcim zo skladu Predávajúceho v mieste sídla Predávajúceho (bez naloženia na dopravný prostriedok).
  • 3.2 Cena je uvedená v Eurách (€).
  • 3.3 K cene Tovaru sa pripočíta zákonná daň z pridanej hodnoty.
  • 3.4 V prípade, že doba medzi uzavretím Zmluvy a dohodnutým termínom dodania je dlhšia ako jeden mesiac a v tomto čase dôjde k zvýšeniu nákladov na suroviny, energie, mzdy oproti stavu v čase uzavretia Zmluvy, je predávajúci oprávnený cenu Tovaru upraviť pomerne s prihliadnutím na rast týchto nákladov.
 4. PLATOBNÉ PODMIENKY
  • 4.1 Kupujúci zaplatí Predávajúcemu fakturovanú cenu za ďalej uvedených podmienok.
  • 4.2 Platba v hotovosti:
   Kupujúci pred prebratím Tovaru od Predávajúceho v sídle Predávajúceho zaplatí Predávajúcemu v hotovosti cenu za Tovar. Predávajúci vystaví Kupujúcemu príslušný účtovný doklad (faktúru) spolu s príjmovým pokladničným dokladom o prevzatí platby v hotovosti od Kupujúceho. V prípade, ak je Kupujúci fyzická osoba, vystaví Predávajúci Kupujúcemu len príjmový pokladničný doklad.
  • 4.3 Platba vopred (zálohová faktúra):
   Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu 100% ceny do dňa splatnosti uvedeného na zálohovej faktúre.
  • 4.4 Platba po dodaní (faktúra):
   Ak nie je dohodnutá platba vopred alebo v hotovosti, a ak nebol dohodnutý medzi Predávajúcim a Kupujúcim iný termín splatnosti, sú faktúry vystavené predávajúcim splatné do 14dní odo dňa vystavenia uvedenom na faktúrach.
  • 4.5 V prípade, ak deň splatnosti pripadne na deň pracovného voľna, alebo pokoja, za deň splatnosti sa považuje najbližší pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky na účet Predávajúceho.
  • 4.6 Ak je Kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku viac ako 3 dni, Predávajúci ho upozorní na túto skutočnosť zaslaním upomienky. Za každú zaslanú upomienku je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu poplatok vo výške 5€.
  • 4.7 Ak je Kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný zaplatiť predávajúcemu z omeškanej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05% z omeškanej sumy za každý deň omeškania.
  • 4.8 Ak je kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, Predávajúci je oprávnený nevydať ďalšie dodávky až do úplného zaplatenia splatných záväzkov a na výzvu predávajúceho poskytnúť Predávajúcemu na ďalšie dodávky platbu vopred alebo zabezpečenie pohľadávok Predávajúceho (napr. založenie veci, zabezpečovací prevod práva, akreditív, ručenie treťou osobou, zmenka, a pod.) podľa požiadavky Predávajúceho.
 5. DODANIE TOVARU
  • 5.1 Ak nie je dohodnuté inak, predávajúci splní svoju povinnosť dodať Tovar, oznámením Kupujúcemu, že Tovar je pripravený k odberu. Kupujúci preberá Tovar v sídle Predávajúceho, pričom sa musí preukázať oprávnením prevziať Tovar za Kupujúceho (poverenie zamestnanca Kupujúceho, splnomocnenie tretej osoby, prepravcu, a pod.). Povinnosť Predávajúceho je splnená, ak je Tovar pripravený k odberu v dohodnutý deň plnenia, alebo najneskôr v posledný deň dohodnutej lehoty plnenia.
  • 5.2 Dokladom o odovzdaní alebo prebratí Tovaru je Dodací list, podpísaný Predávajúcim a Kupujúcim. V prípade, ak je Tovar odosielaný poštou alebo kuriérskou službou, Dodací list je podpísaný len Predávajúcim.
  • 5.3 Na požiadanie Kupujúceho je možné dodať Tovar Predávajúcim spolu s Protokolom.
  • 5.4 Ak je dohodnuté odoslanie Tovaru Kupujúcemu, Predávajúci splní svoj záväzok dodať Tovar odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho v dohodnutý deň plnenia, alebo najneskôr v posledný deň dohodnutej lehoty plnenia. V takom prípade je cena Tovaru dohodnutá už vrátane nákladov naloženia na dopravný prostriedok. Ak nie je dohodnuté inak náklady spojené s prepravou nie sú zahrnuté v cene Tovaru. Ak dopravné zaplatí Predávajúci dopravcovi, dopravné náklady budú vyúčtované Kupujúcemu. Výška dopravného je dohodnutá vopred podľa cenníka nákladov prepravy Predávajúceho. Pre úhradu dopravného z hľadiska fakturačných náležitosti, lehoty na úhradu, úrokov z omeškania, a pod., platí to, čo pre úhradu ceny Tovaru.
  • 5.5 Deň dodania Tovaru v rámci dohodnutej lehoty dodania určuje Predávajúci, pričom v prípade, ak je týmto dňom dodania iný deň než posledný deň dohodnutej lehoty dodania, Predávajúci oznámi Kupujúcemu deň dodania najneskôr predchádzajúci pracovný deň.
  • 5.6 Pre prípad omeškania Kupujúceho s prevzatím Tovaru, je Predávajúci oprávnený za Tovar pripravený k odberu vystaviť faktúru. V prípade, že Kupujúci Tovar neodoberie ani po uplynutí 5-tich (piatich) dní od oznámenia Kupujúcemu o pripravenosti Tovaru k odberu, má Predávajúci nárok na skladovacie náklady vo výške 0,3% z ceny Tovaru (vrátane DPH) za každý deň omeškania s prevzatím Tovaru, až do prebratia Tovaru Kupujúcim, resp. doručenia oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Zmluvy. Za omeškanie s prevzatím Tovaru sa považuje aj prípad, ak Predávajúci nevydá Tovar z dôvodov uvedených v čl. 4 Podmienok (nezaplatenie faktúry, atď.). Skladovacie náklady je Kupujúci povinný zaplatiť pri odobratí Tovaru. Ak Kupujúci nezaplatí náklady za skladovanie, Predávajúci je oprávnený nevydať Kupujúcemu Tovar. Po uplynutí 30 dní omeškania Kupujúceho s prevzatím Tovaru, je Predávajúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť; pričom má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100% ceny Tovaru a náhradu škody v plnej výške. Odstúpenie od Zmluvy sa netýka nároku Predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody, ani na zaplatenie nákladov skladovania.
  • 5.7 Predávajúci je zbavený zodpovednosti za omeškanie dodávok v prípadoch, ak omeškanie Predávajúceho bolo spôsobené v dôsledku neplnenia povinností zo strany Kupujúceho a/alebo okolností vylučujúcich zodpovednosť a/alebo nepredpokladaných udalostí vo výrobe Predávajúceho alebo dodávateľov Predávajúceho.
 6. PRECHOD VLASTNÍCTVA
  • 6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny Tovaru.
  • 6.2 Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho vždy v okamihu splnenia dodávky.
  • 6.3 V prípade nezaplatenia ceny Tovaru, je Kupujúci na prvú písomnú výzvu Predávajúceho vrátiť Predávajúcemu Tovar, ktorého kúpna cena nebola zaplatená, na náklady Kupujúceho a bez akýchkoľvek ďalších podmienok. Kupujúci je povinný strpieť, aby si v takomto prípade Predávajúci odobral nezaplatený Tovar späť na náklady Kupujúceho a aby za týmto účelom vstúpil do priestorov, v ktorých sa nezaplatený Tovar nachádza.
  • 6.4 Opracovaním, spracovaním, zabudovaním, kombinovaním dodaného Tovaru zostávajú v platnosti vlastnícke práva Predávajúceho až do splnenia podmienky prechodu vlastníckeho práva na Kupujúceho (výhradný Tovar). Predávajúcemu patrí vlastnícke právo (spoluvlastníctvo) k novému Tovaru vo vzťahu hodnoty výhradného Tovaru k hodnote iného Tovaru.
  • 6.5 Ak je Kupujúci s omeškaním s plnením svojich záväzkov voči Predávajúcemu, je povinný na požiadanie Predávajúceho, postúpiť Predávajúcemu svoje pohľadávky voči dlžníkom.
 7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIE
  • 7.1 Predávajúci zodpovedá za zjavné vady Tovaru po dobu 15 dní, za skryté vady 6 mesiacov, od dodania Tovaru. Kupujúci je povinný skontrolovať Tovar pri jeho prevzatí.
  • 7.2 Kupujúci je povinný písomne oznámiť vady Predávajúcemu bez zbytočného odkladu po zistení vád, resp. po tom, čo mal vady zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Správa Kupujúceho o reklamácii musí obsahovať:
   1. označenie zmluvných strán,
   2. druh a množstvo vadného Tovaru,
   3. číslo a dátum dodacieho listu, pozícia v dodacom liste,
   4. popis vady.
  • 7.3 V prípade uznania reklamácie, Predávajúci odstráni vady buď náhradnou dodávkou za chýbajúci alebo chybný Tovar alebo poskytnutím zľavy z ceny.
  • 7.4 Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru spôsobené vonkajšími udalosťami po prechode nebezpečenstva škody, ak ich sám nepôsobil. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním s Tovarom.
  • 7.5 Tovar nie je považovaný za vadný ani v prípade odchýlok od dohodnutých rozmerov v rozsahu tolerancií rozmerov podľa normy STN-ISO 2768-1 a STN-ISO 2768-2 Všeobecné tolerancie. Rozmery mimo uvedených tolerancií budú riešené dohodou.
 8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  • 8.1 Ak sa na strane Predávajúceho vyskytli neodstrániteľné prekážky, pre ktoré nemôže dodávku uskutočniť v dohodnutej lehote, a ak nebude dohodnutý náhradný termín pre plnenie, má predávajúci právo odstúpiť od Zmluvy.
  • 8.2 Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za nesplnené povinnosti z uzavretých zmlúv, ak sa stane z dôvodov vyššej moci alebo iných nepredvídaných a nezvratných udalostí, ktorým Predávajúci nemohol zabrániť.
  • 8.3 Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk a druhotné škody, napr. škody na majetku Kupujúceho a/alebo tretích osôb, a iné druhotné škody. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu výlučne za skutočnú škodu, ktorá sa zakladá na úmysle a hrubej nedbanlivosti Predávajúceho. Ak predávajúci neporušil svoje povinnosti úmyselne, je zodpovednosť za skutočnú škodu obmedzená iba na typickú, rozumným spôsobom predvídateľnú škodu.
  • 8.4 Ak Kupujúci zmení potvrdenú objednávku (množstvo, termín plnenia, tvar súčiastky, výkres, a pod.) alebo stornuje potvrdenú objednávku z dôvodov nezavinených Predávajúcim a Predávajúci nebude trvať na plnení podľa potvrdenej objednávky, Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu Predávajúcim už zakúpený Tovar, materiál, rozpracovanú výrobu a iné náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu s prípravou plnenia pre Kupujúceho.
 9. DORUČOVANIE
  • 9.1 Za účelom odstránenia pochybností a nejasností pri doručovaní písomných dokumentov doporučenou poštovou zásielkou alebo kuriérskou službou, sa dokumenty doručované týmto spôsobom považujú za doručené adresátovi v tretí pracovný deň odo dňa (vrátane) odoslania zásielky v prípade odoslania zásielky na adresu sídla adresáta z územia štátu adresáta a v piaty deň v prípade odoslania z iného štátu, ak zásielku adresát neprevzal skôr.
 10. PRÁVO A SÚD
  • 10.1 Právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa radi právom štátu Predávajúceho, vrátane posudzovania platnosti Zmluvy, ako aj dôsledkov jej platnosti. Dohovor OSN o medzinárodnej kúpe tovaru sa nepoužije.
  • 10.2 Pre riešenie prípadných sporov sú príslušné všeobecné súdy štátu Predávajúceho, za použitia procesného práva štátu Predávajúceho.
  • 10.3 Predávajúci je oprávnený podať žalobu proti Kupujúcemu namiesto na príslušný súd štátu Predávajúceho na príslušný súd štátu Kupujúceho.
 11. OSOBITOSTI PRE SLUŽBY

  V prípade, že predmetom plnenia Predávajúceho (v tomto článku Zhotoviteľ) pre Kupujúceho (v tomto článku Objednávateľ) je vykonanie diela (napr. delenie materiálu z Objednávateľom dodaného materiálu, úprava, zhotovenie, a pod.) platia tieto podmienky vrátane nasledovného:
  • 11.1 Objednávateľ je povinný dodať Zhotoviteľovi materiál určený na spracovanie v takom objeme, aby Zhotoviteľ mal možnosť ponechať si jeho časť (jednak dotknutú spracovaním, ale aj pôvodnú dodanú podobu), a to najmä pre prípad uplatnenia prípadných vád. V prípade, že Objednávateľ nedodá Zhotoviteľovi materiál vrátane vzoriek dodaného materiálu naviac určené pre potreby Zhotoviteľa (t.j. časť určenú na spracovanie, časť určenú na uschovanie pôvodnej podoby materiálu), Objednávateľ v prípade uplatnenie prípadných vád, nie je oprávnený uplatňovať vady, a to menovite vady vzťahujúce sa k zhotovenému dielu z pohľadu spôsobu a technických podmienok spracovanie dodaného materiálu. Materiál dodaný Objednávateľom Zhotoviteľovi určený ako vzorka pre prípadnú reklamáciu vád Objednávateľ dodá Zhotoviteľovi bezplatne, a nevzniká mu teda voči Zhotoviteľovi právo na akékoľvek plnenie za odovzdanie tejto materiálovej vzorky. Povinnosť Objednávateľa dodať Zhotoviteľovi vzorku a pre prípad nedodania, nemožnosť uplatňovať prípadné vady, sa vzťahuje iba na obchodné prípady, keď objem dodaného materiálu určeného na spracovanie bude vyšší než 100kg a lebo ak bude dohodnutá cena vyššia než 1500€ bez DPH. Objednávateľ nie je oprávnený uplatniť vady, okrem vyššie popísaného prípadu, tiež vtedy, ak Objednávateľ aj napriek dodaniu vzoriek Zhotoviteľovi, vykoná následne na diele zmeny alebo ho podrobí ďalšiemu tepelnému alebo inému spracovaniu.
  • 11.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za úbytok, ktorý sa vyskytne v prijateľnom rozsahu pri procese delenia materiálu vodným lúčom (napr. odpad, ktorý vzniká delením materiálu vodným lúčom; odpad, ktorý nie je možné zachytiť a odobrať z pracovného stola stroja počas procesu delenia materiálu, a pod.).
  • 11.3 Ak vykonanie diela bude spočívať v delení, resp. rezaní skla vodným lúčom alebo dlažby (obkladu), Zhotoviteľ v žiadnom prípade nezodpovedá a neposkytuje záruku na tvarovú stálosť, stav bez trhlín, povrchovú stálosť, a pod., a to z dôvodu možných skrytých závad v štruktúre skla alebo dlažby (obkladu) alebo z dôvodov prípadných vykonávaných zmien v predchádzajúcom procese (napr. kalenie skla), ak nebude medzi zmluvnými stranami písomne dohodnuté inak.
  • 11.4 V prípade nevhodnej tvarovej zložitosti, či iných faktorov nezlučiteľných s delením materiálu vodným lúčom, Zhotoviteľ má právo materiál odmietnuť, požadovať dodanie iného materiálu, požadovať zmenu tvaru rezu alebo odstúpiť od Zmluvy.
  • 11.5 Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu diela aj v prípade neúspešného vykonania diela, ak vykonanie diela bolo ovplyvnené chybnými údajmi v podkladoch dodaných Objednávateľom alebo uvedených podkladoch, na ktoré Objednávateľ odkázal, alebo ak Zhotoviteľ nemohol poznať a nepoznal skryté vady, či závady dodaného polotovaru (materiálu) určeného na delenie materiálu vodným lúčom alebo ak vlastnosti použitého materiálu, tvar a stav dodaných polotovarov, znemožnili úspešné delenie vodným lúčom. Prípadné dodatočné spracovanie, resp. delenie materiálu vodným lúčom bude predmetom novej zmluvy o dielo vrátane novej ceny diela. Ak Zhotoviteľ pri spracovaní materiálu delením vodným lúčom alebo bezprostredne po ňom zistí, že môže nastať, alebo už nastala uvedená situácia, oznámi to Objednávateľovi písomne alebo telefonicky.
 12. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • 12.1 Akékoľvek zmeny týchto Podmienok sú platné výlučne v písomnej forme.
  • 12.2 Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené v týchto Podmienkach, sa riadia ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.
  • 12.3 Predávajúci a Kupujúci sa počas trvania zmluvného vzťahu opísaného v týchto Podmienkach budú vzájomne informovať o všetkých zmenách týkajúcich sa obchodného mena, sídla, miesta podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich zastupovania voči tretím osobám.
  • 12.4 Predávajúci a Kupujúci sa počas trvania zmluvného vzťahu opísaného v týchto Podmienkach budú vzájomne informovať o rozhodujúcich skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov.
  • 12.5 Kupujúci a Predávajúci sú povinný písomne upovedomiť druhú stranu o hroziacom, alebo zahájenom konkurznom konaní.
  • 12.6 Predávajúci a Kupujúci sú povinný zachovávať obchodné tajomstvo vo vzťahu ku skutočnostiam obchodnej, výrobnej, alebo technickej povahy súvisiacich s podnikateľskou činnosťou oboch, ktoré majú skutočnú alebo aspoň materiálnu hodnotu, nie sú v príslušných odborných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle jedného z Kupujúceho alebo Predávajúceho utajené, a tento zmluvný vzťah opísaný v týchto Podmienkach ich utajenie zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje.
  • 12.7 V prípade porušenia povinností stanovenej v predchádzajúcom bode, vzniká dotknutej zmluvnej strane voči povinnej zmluvnej strane nárok na náhradu škody, vydanie bezdôvodného obohatenia a poskytnutie primeraného zadosťučinenia. Okrem tohto je poškodená zmluvná strana oprávnená domáhať sa, aby sa druhá zmluvná strana zdržala konania porušujúceho jej zmluvné povinnosti a odstránila chybný stav.
  • 12.8 Tieto podmienky sú platné a účinné od 01. 01. 2011.